Nieuws

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met lokaal nieuws over duurzaamheid in Wageningen. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief  (Let op: de bevestiging van de aanmelding kan in uw mailbox van ongewenste mail terecht komen).

Nieuwsberichten

WAGENINGEN, december 2022: LUPINE ACTIEMAAND 
Lupinebonen zijn lekker en gezond, goed voor de lokale boeren en voor het milieu. Om meer aandacht op Lupine te vestigen om de eiwittransitie te bevorderen organiseerde het Platform i.s.m. de klimaatcoalitie en Wageningse Grootouders voor het Klimaat een actiemaand waaraan veel lokale producenten en winkels meewerkten. Er kan lupine geproefd worden op de markt, bijzondere gerechten met lupine besteld worden of met kan zelf aan de slag met Lupine. Van een luxe maaltijd tot burger, van humus tot een heerlijk toetje. Lees meer over de voordelen van lupine en alle acties in de stad in de maand december in de Lekker Lupine Folder.

WAGENINGEN, October 2022: Stadslab Burgermeetnetwerk Luchtkwaliteit: in een volle Bblthk werd op 31 oktober een start gemaakt met een initiatief om een burgermeetnetwerk luchtkwaliteit in Wageningen te realiseren. Al meer dan 60 mensen willen meedoen met fijnstof concentraties meten. Dit is vooral ingegeven vanwege de toenemende bezorgdheid over houtrookoverlast en de zorg idat dit komende winter sterk zal toenemen. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door Stadslab (de Bblthk), Platform Duurzaam Wageningen en Bert Heusinkveld (zie Presentatie_Heusinkveld) van de Leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van WUR. Voor meer details zie het artikel in de Stad Wageningen: Burgermeetnetwerk luchtkwaliteit van start.

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022: Het Platform Duurzaam Wageningen organiseerde weer een Duurzaamheidsdebat, op 28 februari in de Bblthk (zie poster) waar vertegenwoordigers van alle partijen met elkaar en met het publiek in debat gingen over de thema’s ‘Geen groei maar Bloei‘, Wonen, en ‘Smart City’ (digitalisering), zie meer informatie en Verslag van het duurzaamheidsdebat 28-2-2022.

Op 5 maart 2019 organiseerde het Platform i.s.m. andere organisaties een Engelstalige informatieavond over de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 in een goedgevulde Bblthk. Lees meer informatie over ontstaan, samenstelling en activiteiten van Waterschap Vallei en Veluwe, de prioriteiten van 6 partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen, en links naar de relevante websites en stemwijzers in het Verslag van de avond, en in de presentaties van Rob Jongman, van Rik Eweg, van Reindert Stellingwerff, en de pitches van de 6 partijen die 5 maart aanwezig waren in de Bblthk.

Donderdagmiddag 1 november 2018 organiseerde het Platform de Studiemiddag ‘Slimme mobiliteit zet Food Valley op voorsprong’ in het Orion gebouw op de campus. Het doel was een uitwisseling over de mogelijkheden van ‘slimme mobiliteit’ voor een  een duurzaam bereikbare Food Valley. In een levendige en speelse uitwisseling kregen sprekers van de Provincie Gelderland, valleigemeenten, de WUR, en het bedrijfsleven het woord. Ook natuur en landschapswaarden kregen een stem. Lees meer in dit Persbericht, het Verslag studiemiddag slimme mobiliteiten de presentaties van  Carlo Buise (Nijmegen), Samareh Bloemberg (FoodValley), Erna Maters (WUR) en Arnoud Neidig (Arcadis). Maandag 5 november presenteerde Wageningen Goed op Weg (WGoW) haar herziene en geactualiseerde draagvlakvariant, een variant waarbij d.m.v. aanpassingen aan bestaande infrastructuur ook een betere doorstroming wordt bereikt, maar dan zonder de (sluipverkeer) aanzuigende werking van extra asfalt. Dat deze, en andere varianten, niet mede onderzocht worden in de ontwerpateliers, is de reden dat het Platform, samen met de andere organisaties van WGoW, heeft besloten om niet uit de ontwerpateliers te stappen. Voor meer details lees de Verklaring van WGoW.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

WAGENINGEN april 2018 – Gemeenteraadsverkiezingen 2018: het Platform Duurzaam Wageningen organiseerde samen met de Bblthk woensdagavond 7 maart het vierjaarlijkse Duurzaamheidsdebat, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Alle politieke partijen waren vertegenwoordigd, inclusief alle wethouders. Alle partijen hechten aan duurzaamheid, maar de keuzes die ze daarin maken zijn soms heel verschillend. Daarover gingen we deze avond met hen in debat. Het was een spannende en geanimeerde avond. We presenteerden ook de eerste resultaten van de Duurzaamheidsenquête plus de standpunten van de partijen gerelateerd aan duurzaamheidsvragen.

Tijdens de debatavond toonden bewoners van Wageningse ‘Klimaatstraatfeest’ straten in een Powerpoint presentatie wat ze allemaal gedaan hebben om zo veel mogelijk energie te besparen. De Wageningse deelnemers zijn uiteindelijk landelijk derde geworden van de 383 teams, een felicitatie waard! Lees hier meer over aardgasvrij wonen met een stappenplan.

Gemeenteraadverkiezings(debat)documenten: Resultaten Duurzaamheidsenquête; Duurzaamheidsstandpunten politieke partijenPitches stelling windmolens of zonneparken; Pitches stelling lineaire of circulaire economieCampus rondweg – proces tot nu toe; Pitches stelling campusrondweg of andere oplossingen; Beknopt verslag PDW Duurzaamheidsdebat Wageningen 7 maart 2018:

Alle partijen willen circulair, verdeeldheid over de rondweg, zonneparken en windmolens (Verslag PDW Duurzaamheidsdebat 7 maart 2018)

Hoe denken de 9 Wageningse politieke partijen over de volgende dilemma’s: zonneparken of windmolens, lineaire of circulaire economie, wel of niet inzetten op andere oplossingen dan een rondweg campus? Deze vragen stonden woensdag 7 maart centraal tijdens het drukbezochte Duurzaamheidsdebat georganiseerd door het Platform Duurzaam Wageningen i.s.m. de Bblthk. 

Ieder onderwerp werd ingeleid door 2 of 3 korte pitches waarna de partijen tussen twee uitersten moesten kiezen. Er ontstonden levendige discussies onder de kundige leiding van debatleider Jelle de Gruyter.

Het eerste onderwerp, klimaat en energie, werd toegespitst op de vraag hoe Wageningen klimaatneutraal kan zijn in 2030. Volgens een extern onderzoek uitgevoerd voor de gemeente zelf, is daar opwekking van duurzame energie voor nodig opgewekt door 4 windmolens of 44ha zonneparken in het buitengebied, zelfs als alle geschikte daken in Wageningen bedekt zouden zijn met zonnepanelen. Voor beide oplossingen is het animo in Wageningen niet groot, maar is dat niet onvermijdelijk om klimaatneutraal te worden? En waar kiezen de partijen dan voor: windmolens of zonneparken in het buitengebied? Gedwongen tot een keuze schaarden VVD, CU, Stadspartij en Connect zich achter de 44ha zonneparken, en SP, PvdA, GL, D66 en CDA achter de windmolens. Uit de hierop volgende discussie bleek dat goede kennis over bovenstaande getallen niet bij alle partijen even scherp aanwezig was, en dat impopulaire keuzes liever vermeden worden. Over de vaak geopperde optie om windmolens langs de snelwegen in de buurt te plaatsen bleek dat daarover wel met de daaraan liggende gemeenten gesproken is maar dat die daar niet aan mee willen werken ten gunste van de energieopwekking voor Wageningen. Conclusie is dat de visies van de verschillende partijen t.a.v. duurzame energieopwekking buiten de bebouwde kom om klimaatneutraal te worden nog mijlenver uiteen liggen.

Het volgende dilemma was: moeten we doorgaan met ongebreidelde groei, of moeten de partijen juist streven naar een meer circulaire benadering? Het publiek was vrijwel geheel voor de circulaire benadering. Opmerkelijk genoeg bleken ook alle partijen voor de circulaire benadering, al bleek dat bij de VVD vooral te betekenen dat ze niet tegen circulair geproduceerde producten waren. Hoe de partijen concreet vorm aan een meer circulaire benadering wilden geven werd niet duidelijk uit de discussie.

Het laatste debatonderwerp, ‘de rondweg’, leidde tot spetterende discussies. De eerste inleider, Leo vd Berg, stelde dat “er telkens niet geluisterd was naar de inbreng van bewoners” en eindigde zijn pitch met “waar een wil is, is een weg terug”. De andere inleider, mobiliteitsexpert Anton Franken, vond het zogenaamde ‘bereikbaarheidsprobleem’ van Wageningen een lachertje vergeleken met andere universiteitssteden en betoogde dat deze steden lieten zien dat er veel andere mogelijkheden zijn om betere bereikbaarheid te bevorderen zonder extra asfalt “Kunnen we nou echt niet meer creativiteit opbrengen dan een kilometer nieuwe weg aanleggen voor 20 miljoen?”. De vraag aan de partijen was vervolgens: “gaat uw partij zich inzetten voor andere oplossingen dan een rondweg campus?” SP, PvdA, GL en CU verklaarden zich hier van harte toe bereid, de andere partijen niet, met D66 en Connect een beetje weifelachtig in het midden. D66 en Stadspartij redeneerden dat het toch niet tegen te houden was, en door mee te werken tenminste nog invloed te kunnen uitoefenen op het proces. Dit ontlokte de uitspraak van Peter de Haan van de CU tegen Dennis Gudden van D66: “Als je die campusrondweg niet wilt, dan moet je dat ook hardop zeggen, én niet té gemakkelijk opgeven!”. Mathilde Maijer van de PvdA toonde zich fel tegenstander van de rondweg en stelde “Je hoeft maar heel weinig auto’s van de weg af te krijgen en die hele rondweg is niet meer nodig”, en dat ze het werkelijk onbegrijpelijk vond dat we spreken over een rondweg, terwijl in Wageningen alleen CDA en VVD echt voor zijn. Han ter Maat gaf haar de repliek dat ze dan maar eens te rade moest gaan bij haar eigen partij in de provincie, waar de PvdA en D66 de VVD, het CDA en de SGP aan een meerderheid hielpen voor het inpassingsbesluit.

Twitter quotes Mooi Wageningen:

Leo van de Berg van @FB_Wageningen schetst hoe het mobiliteitsbeleid van de @Gem_Wageningen falikant misging, mede door hinderlijke bemoeienis van de @provgelderland. “Er werd door de ambtenaren telkens niet geluisterd naar de inbreng van bewoners”, zegt Leo van den Berg @FB_Wageningen. “De gemeenteraad is gemanipuleerd.” Zijn advies: “Waar een wil is, is een weg terug”. #bereikbaarheid#duurzaamheidsdebat .

“De hogere krachten zitten in Arnhem”, legt @LaradeBrito @GLWageningen uit. Zij bevestigt de indruk dat de @provgelderland Wageningen dwingt de campusrondweg aan te leggen.

“Je hoeft maar heel weinig auto’s van de weg af te krijgen en die hele rondweg is niet meer nodig”, stelt @MathildeMaijer@PvdAWageningen. “En laten we eerst iets doen aan die rotonde Droevendaalsesteeg”. #bereikbaarheid#duurzaamheidsdebat”.

“Er ís geen plan voor om de campusrondweg uit te breiden tot rondweg om Wageningen”, stelt Han ter Maat @stadspartijwag. “Maar ik kan me wél voorstellen dat mensen denken, dit is de eerste stap.” #duurzaamheidsdebat#bereikbaarheid”.

“Als je die campusrondweg niet wilt, dan moet je dat ook hardop zeggen”, zegt @CUdeHaan@CUWag tegen @dennisgudden@D66Wageningen. “En niet té makkelijk opgeven.” #bereikbaarheid in het #duurzaamheidsdebat.

Verslag Trudi van Ingen, Platform Duurzaam Wageningen

Wageningen Goed Op Weg

Wageningen 7 mei 2017 – Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen stelt de Gemeenteraad voor een nieuwe autoweg aan te leggen door het Binnenveld. De autoweg loopt door langs het beschermde stiltegebied Binnenveld, door beschermd open landschap, dicht langs de woonwijk Noordwest en dwars door het 200 jaar oude Dassenbos aan de Dijkgraaf. Het college wil met deze nieuwe weg de autobereikbaarheid van stad en campus verbeteren op een zo goedkoop mogelijke manier.

De nieuwe autoweg heeft grote negatieve effecten op de leefomgeving, zoals adviesbureau RHDHV vaststelde. Het gemeentebestuur gaat daaraan voorbij en laat de geraamde kosten de doorslag geven. Met dit voorstel gaat het college ook voorbij aan door inwoners en maatschappelijke organisaties aangedragen oplossingen, en aan alternatieven zoals de ‘Ruggengraat’ en de ‘Geoptimaliseerde Sobere variant’ die het buitengebied van Wageningen niet aantasten.

Veel inwoners en maatschappelijke organisaties van Wageningen, verenigd in ‘Wageningen goed op weg’, zijn van mening dat het wel degelijk mogelijk is om de bereikbaarheid van stad en campus te verbeteren op andere manieren waarbij infrastructurele werken de laatste oplossing zijn in plaats van de eerste, en de kwaliteit en waarden van het Binnenveld niet aangetast worden. Zij roepen de gemeente op om negatieve effecten op de omgeving en het leef-, woon- en werkklimaat wèl mee te nemen in hun overwegingen, o.a. door verbetering van het openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, en het terugdringen van snelwegsluipverkeer en onnodig autogebruik, en meer duurzame alternatieven in overweging te nemen.

Wageningen moet duurzamer in de breedte

WAGENINGEN maart 2014.- Uit de landelijke Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 blijkt dat Wageningen hoog scoort met haar klimaatbeleid, en ook met haar water- en afvalbeleid. Wat natuur en landschap betreft scoort Wageningen echter laag tot matig. Dit komt omdat, in tegenstelling tot de beleidsterreinen die wel hoog scoren, de gemeente hier geen visie en daardoor geen gericht beleid voor heeft. Uit de duurzaamheidsmeter blijkt ook dat klimaatgericht denken wel bij de ambtenaren “tussen de oren” zit, maar duurzaamheidsdenken i.h.a. niet. De nieuwe coalitie zou er dus goed aan doen ook een visie en beleid te ontwikkelen voor natuur en landschap, en voor het stimuleren van meer “duurzaamheidsdenken” bij de ambtenaren. Dat dit wel gelukt is met “klimaatdenken” bewijst dat dit kan. Voor meer aanbevelingen voor duurzaamheid in Wageningen zie het verslag van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2013 en de samenvatting.

Wageningen duurzamer na de verkiezingen?

Foto.a1

WAGENINGEN maart 2014 – Wat gaan de Wageningse politieke partijen de komende vier jaar doen aan het verduurzamen van de gemeente? Die vraag stond centraal in het verkiezingsdebat over het Wageningse duurzaamheidsbeleid. Acht politieke partijen waren op 27 februari 2014 vertegenwoordigd in de bblthk; bijna honderd belangstellenden vormden een alert en kritisch publiek.

Wageningen scoort matig op duurzaamheidsbeleid. Dat bleek uit de Duurzaamheidsmeter 2013, die eind vorige maand in het gemeentebestuur is besproken. De Stadspartij noemde het beschamend dat de stad zo slecht scoort, en ook D66 en SP uitten zich in zulke termen. GroenLinkswethouder Lex Hoefsloot zegde aan het einde van de avond toe dat wat hem betreft Wageningen in de volgende duurzaamheidsmeting beter zal scoren.

Duurzaamheid valt uiteen in drie aspecten: People (hoe betrek je mensen bij duurzaamheid), Planet (hoe ga je om met de aarde en haar bronnen), en Profit (ondernemen rekening houdend met mens en milieu). Elk aspect werd ingeleid door Platformvoorzitter Marijke Kuipers, waarna gespreksleider Jelle de Gruyter de acht politici vaardig aan de tand voelde.

Het leidde af en toe tot heldere uitspraken. De VVD vindt het stimuleren van lokale landbouw ‘flauwekul’. Ook de SP heeft weinig met deze brede opvatting van duurzaamheid en wil het laten bij het huidige klimaatbeleid. De Stadspartij wil onze kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit en zo werken aan draagvlak voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. De PvdA wil duurzaamheid in een integrale aanpak van klimaat, milieu, natuur en werkgelegenheid. D66 en ChristenUnie willen werken aan het stimuleren van burgerparticipatie, waarbij mensen zelf bepalen hoe het in hun buurten en straten gaat. GroenLinks mist een groene structuurvisie, en het CDA een aanmoedigingsbeleid voor initiatieven als de bostuin Pomonal.

Wel een beetje jammer was dat het aspect Planet geheel verzandde in herhaling van de bekende standpunten met betrekking tot windmolens. De ChristenUnie deed nog een zinvolle poging te spreken over lokale energievoorziening ‘zonder het W-woord’, maar het mocht niet baten. Ook na de pauze kwamen er uit het publiek opnieuw vragen over de windmolens, terwijl duurzaamheid natuurlijk over veel meer gaat.

Geef een reactie